• Đoàn Kết, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội.
  • 0243.833.0018 - 0918.729.834
  • dthnationlawfirm@gmail.com

Category Archives: Tài Liệu Pháp Luật

Home Archive by category "Tài Liệu Pháp Luật"

Mẫu: ĐƠN KHỞI KIỆN

Mẫu số 01-HC (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP  ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ ...

Xem Chi Tiết

Mẫu: ĐƠN KHÁNG CÁO

Mẫu số 24-HC (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP  ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NG...

Xem Chi Tiết

Mẫu: ĐƠN YÊU CẦU TÒA ÁN RA QUYẾT ĐỊNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

Mẫu số 07-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGH...

Xem Chi Tiết

Mẫu:ĐƠN KHỞI KIỆN

Mẫu số 23-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGH...

Xem Chi Tiết

Mẫu số 14: gia hạn lần…. việc chuyển lợi nhuận về Việt Nam

Mẫu số 14 (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018) BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ̵...

Xem Chi Tiết

Mẫu số 11:BÁO CÁO ĐỊNH KỲ NĂM … TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NƯỚC NGOÀI

Mẫu số 11 (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018) (Báo cáo tình hình hoạt động dự án đầu tư theo quý theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Đ...

Xem Chi Tiết

Mẫu số 10: Báo cáo định kỳ hằng quý (Quý…/Năm…) tình hình hoạt động dự án đầu tư tại nước ngoài

Mẫu số 10 (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018) (Báo cáo tình hình hoạt động dự án đầu tư theo quý theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Đ...

Xem Chi Tiết

Mẫu số 9: THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Ở NƯỚC NGOÀI

Mẫu số 9 (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018) (Thông báo thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài theo quy định tại Điểm a Khoản 3...

Xem Chi Tiết

Mẫu số 6: VĂN BẢN CAM KẾT THU XẾP NGOẠI TỆ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Mẫu số 6 (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018) (Văn bản cam kết tự thu xếp ngoại tệ theo quy định tại Khoản 3 Điều 58 Luật Đầu tư s...

Xem Chi Tiết