Mẫu số 11:BÁO CÁO ĐỊNH KỲ NĂM … TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NƯỚC NGOÀI

Mẫu số 11
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018)
(Báo cáo tình hình hoạt động dự án đầu tư theo quý theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 72 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13)

Tên nhà đầu tư: …;

Mã số thuế của nhà đầu tư: …;

Địa chỉ: …; Tel: …; Fax: …;

Số điện thoại liên hệ/Email của người làm báo cáo: …

 

Kính gửi: – Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam;
– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
– (Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận đầu tư, nếu có)

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ NĂM …
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NƯỚC NGOÀI

Thứ tự dự án Tên nhà đầu tư (Nếu các nhà đầu tư trong cùng một dự án báo cáo chung) Số Giấy chng nhận đăng ký đầu tư Tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài (số tài khoản, tên tổ chức tín dụng được phép) Vốn đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư Việt Nam (USD)* nh hình hoạt động (USD; lao động) Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm tới (USD) Tiến độ thực hiện dự án so với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài
Vốn đã chuyển ra nước ngoài trong năm báo cáo Tổng vốn đã chuyển ra nước ngoài lũy kế đến năm báo cáo Tổng số lao động Việt Nam đưa ra nước ngoài lũy kế đến năm báo cáo Lợi nhuận đã chuyển về nước lũy kế đến năm báo cáo Lợi nhuận giữ lại để tái đầu tư lũy kế đến năm báo cáo Nghĩa vụ tài chính với Nhà nước lũy kế đến năm báo cáo Dự kiến số vốn chuyển ra nước ngoài năm tới (USD)* Dự kiến lợi nhuận thu được năm tới Dự kiến Nghĩa vụ tài chính với Nhà nước Việt Nam năm tới Đúng tiến độ Chậm tiến độ [1] Dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc [2] Dự án không có khả năng triển khai [3]
1                                  
                                 
  Tổng                                

(1), (2), (3) Trường hợp dự án đang gặp khó khăn vướng mắc hoặc không có khả năng triển khai thì tích dấu √ vào ô tương ứng và giải trình lý do, đề xuất phương án xử lý.* Quy đổi ra đồng USD theo tỷ giá thời điểm báo cáo (trường hợp số vốn đầu tư ra nước ngoài không phải là đồng USD).

 

  Làm tại …., ngày … tháng … năm …
Nhà đầu tư
(ghi rõ họ tên, chức danh, ký, đóng dấu)