Mẫu số 14: gia hạn lần…. việc chuyển lợi nhuận về Việt Nam

Mẫu số 14
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018)

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:   /BKHĐT-ĐTNN
V/v gia hạn lần…. việc chuyển lợi nhuận về Việt Nam

Hà Nội, ngày … tháng … năm …

 

Kính gửi: … (tên nhà đầu tư)

(Địa chỉ: ……….……..)

Ngày… tháng… năm…, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được công văn số… đề ngày… tháng… năm… của … (tên nhà đầu tư) về việc đề nghị gia hạn việc chuyển lợi nhuận về Việt Nam. Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

  1. Xác nhận gia hạn lần… việc chuyển về Việt Nam lợi nhuận thu được của năm …từ dự án… đến ngày… tháng… năm…
  2. Hết thời gian gia hạn trên, nhà đầu tư phải chuyển về Việt Nam lợi nhuận thu được từ dự án theo đúng quy định tại Điều 65 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13.

Thông báo để nhà đầu tư biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Các Bộ: Tài chính, Bộ quản lý ngành;
– Ngân hàng NNVN;
– Cơ quan chủ quản của nhà đầu tư (nếu có);
– UBND tỉnh/thành phố……;
– Cục Thuế tỉnh/thành phố….;
– Lưu: VT, Cục ĐTNN(…).
TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI


(Ký tên, đóng dấu)