Mẫu số 9: THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Ở NƯỚC NGOÀI

Mẫu số 9
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018)
(Thông báo thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 72 Luật Đầu tư số 67/2014/QH13)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Ở NƯỚC NGOÀI

Kính gửi: – Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam;
– Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
– (Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận đầu tư, nếu có)

(Tên các nhà đầu tư) đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mã số… ngày… tháng… năm…, nay thông báo thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài như sau:

– Đã được nước … (tên nước/vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư) chấp thuận hoạt động đầu tư theo văn bản số …ngày… tháng… năm…do … (tên cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư) cấp.

– Tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài số … mở tại…(tên tổ chức tín dụng được phép tại Việt Nam).

– Dự án được thực hiện từ ngày… tháng … năm…

– Tiến độ thực hiện dự án so với tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài: …

Tài liệu gửi kèm:

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mã số … cấp ngày… tháng… năm …;

– Bản sao văn bản chấp thuận đầu tư của nước tiếp nhận đầu tư;

– Bản sao văn bản của tổ chức tín dụng chấp thuận cho nhà đầu tư mở tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài;

– Bản sao các tài liệu liên quan khác (nếu có).

 

  Làm tại …., ngày … tháng … năm …
Nhà đầu tư
Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)