• Đoàn Kết, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội.
  • 0243.833.0018 - 0918.729.834
  • dthnationlawfirm@gmail.com

Tag Archives: cổ đông

Home Posts tagged "cổ đông"

PHỤ LỤC I-8: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

PHỤ LỤC I-8 DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI STT Tên cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài1 Ngày, tháng, năm sinh của cổ đông là cá nhân nước ngo...

Xem Chi Tiết