• Đoàn Kết, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội.
  • 0243.833.0018 - 0918.729.834
  • dthnationlawfirm@gmail.com

Tag Archives: đầu tư ra nước ngoài

Home Posts tagged "đầu tư ra nước ngoài"

Mẫu số 10: Báo cáo định kỳ hằng quý (Quý…/Năm…) tình hình hoạt động dự án đầu tư tại nước ngoài

Mẫu số 10 (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018) (Báo cáo tình hình hoạt động dự án đầu tư theo quý theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Đ...

Xem Chi Tiết

Mẫu số 5: VĂN BẢN CAM KẾT TỰ THU XẾP NGOẠI TỆ

Mẫu số 5 (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018) (Văn bản cam kết tự thu xếp ngoại tệ theo quy định tại Khoản 3 Điều 58 Luật Đầu tư s...

Xem Chi Tiết

Mẫu số 4: GIẢI TRÌNH ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Mẫu số 4 (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018) (Áp dụng cho tất cả hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngo...

Xem Chi Tiết

Mẫu số 3: BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Mẫu số 3 (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018) (Áp dụng cho tất cả hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngo...

Xem Chi Tiết

Mẫu số 2: ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Mẫu số 2 (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018) (Áp dụng cho hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài quy đ...

Xem Chi Tiết

Mẫu số 1: BẢN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Mẫu số 1 (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018) (Áp dụng cho tất cả hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngo...

Xem Chi Tiết