• Đoàn Kết, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội.
  • 0243.833.0018 - 0918.729.834
  • dthnationlawfirm@gmail.com

Tag Archives: dự án đầu tư

Home Posts tagged "dự án đầu tư"

Mẫu I.11: Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

Mẫu I.11 Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư (Điểm a, b và c,khoản 1 Điều 48 Luật đầu tư) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập...

Xem Chi Tiết

Mẫu I.6: Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

Mẫu I.6 Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Áp dụng đối với dự án có điều chỉnh chủ trương đầu tư Theo Điều 34, 35, 36, 37 Nghị định 118/201...

Xem Chi Tiết

Mẫu I.5: Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành

Mẫu I.5 Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành (Điểm a Khoản 4 Điều 49 Luật đầu tư) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – H...

Xem Chi Tiết

Mẫu I.1 : Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

PHỤ LỤC I (Kèm theo 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ kế hoạch và đầu tư) Mẫu I.1 Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (Điều 33, 34, 35,...

Xem Chi Tiết