• Đoàn Kết, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội.
  • 0243.833.0018 - 0918.729.834
  • dthnationlawfirm@gmail.com

Tag Archives: nhà đầu tư nước ngoài

Home Posts tagged "nhà đầu tư nước ngoài"

Mẫu I.3: Đề xuất dự án đầu tư

Mẫu I.3 Đề xuất dự án đầu tư (Áp dụng đối với dự án không thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư – Khoản 2 Điều 37 Luật đầu tư) CỘNG HOÀ XÃ...

Xem Chi Tiết

Mẫu I.2: Đề xuất dự án đầu tư

Mẫu I.2 Đề xuất dự án đầu tư (Áp dụng đối với dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư – Điều 33, 34, 35Luật đầu tư) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CH...

Xem Chi Tiết

PHỤ LỤC I-8: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

PHỤ LỤC I-8 DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI STT Tên cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài1 Ngày, tháng, năm sinh của cổ đông là cá nhân nước ngo...

Xem Chi Tiết