• Đoàn Kết, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội.
  • 0243.833.0018 - 0918.729.834
  • dthnationlawfirm@gmail.com

Tag Archives: nhà đầu tư

Home Posts tagged "nhà đầu tư"

Mẫu I.12: VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

     Mẫu I.12       Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Điều 61 Nghị định 118/2015/NĐ-CP) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đ...

Xem Chi Tiết

Mẫu I.10: Văn bản thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư

Mẫu I.10 Văn bản thông báo tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư (Khoản 1 Điều 47 Luật đầu tư) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – H...

Xem Chi Tiết

Mẫu I.9: Văn bản đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư

Mẫu I.9 Văn bản đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư (Khoản 1 Điều 46 Luật đầu tư) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do ...

Xem Chi Tiết

Mẫu I.8: Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh

Mẫu I.8 Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh (Điều 33, 34, 35, 36, 37 Nghị định 118/2015/NĐ-CP) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VI...

Xem Chi Tiết

Mẫu I.7: Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư

 Mẫu I.7 Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Áp dụng đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư – Điều 33 Nghị đ...

Xem Chi Tiết

Mẫu I.4: Văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài

Mẫu I.4 Văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (Điểm a Khoản 2 Điều 26 Luật đầu tư) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ...

Xem Chi Tiết

Mẫu I.3: Đề xuất dự án đầu tư

Mẫu I.3 Đề xuất dự án đầu tư (Áp dụng đối với dự án không thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư – Khoản 2 Điều 37 Luật đầu tư) CỘNG HOÀ XÃ...

Xem Chi Tiết

Mẫu I.2: Đề xuất dự án đầu tư

Mẫu I.2 Đề xuất dự án đầu tư (Áp dụng đối với dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư – Điều 33, 34, 35Luật đầu tư) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CH...

Xem Chi Tiết

Mẫu I.1 : Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

PHỤ LỤC I (Kèm theo 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ kế hoạch và đầu tư) Mẫu I.1 Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (Điều 33, 34, 35,...

Xem Chi Tiết