• Đoàn Kết, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội.
  • 0243.833.0018 - 0918.729.834
  • dthnationlawfirm@gmail.com

Tag Archives: thông báo chấm dứt

Home Posts tagged "thông báo chấm dứt"

Mẫu I.11: Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

Mẫu I.11 Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư (Điểm a, b và c,khoản 1 Điều 48 Luật đầu tư) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập...

Xem Chi Tiết

PHỤ LỤC III-5: THÔNG BÁO Về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

(Kèm theo Thông tư số 20/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 20/2015/tt-bkhđt ngày 01 tháng 12 năm 2015 của bộ kế hoạch ...

Xem Chi Tiết