• Đoàn Kết, La Phù, Hoài Đức, Hà Nội.
  • 0243.833.0018 - 0918.729.834
  • dthnationlawfirm@gmail.com

Tag Archives: văn phòng đại diện

Home Posts tagged "văn phòng đại diện"

PHỤ LỤC II-23: THÔNG BÁO Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

(Kèm theo Thông tư số 20/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 20/2015/tt-bkhđt ngày 01 tháng 12 năm 2015 của bộ kế hoạch ...

Xem Chi Tiết

PHỤ LỤC II-22: THÔNG BÁO Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

(Kèm theo Thông tư số 20/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 20/2015/tt-bkhđt ngày 01 tháng 12 năm 2015 của bộ kế hoạch ...

Xem Chi Tiết
Xem Chi Tiết
Xem Chi Tiết
Xem Chi Tiết
Xem Chi Tiết

PHỤ LỤC II-12: THÔNG BÁO Về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

(Kèm theo Thông tư số 20/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 20/2015/tt-bkhđt ngày 01 tháng 12 năm 2015 của bộ kế hoạch ...

Xem Chi Tiết

PHỤ LỤC II-11: THÔNG BÁO Về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/ lập địa điểm kinh doanh

(Kèm theo Thông tư số 20/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 20/2015/tt-bkhđt ngày 01 tháng 12 năm 2015 của bộ kế hoạch ...

Xem Chi Tiết