NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC CHƯA ĐỦ THỜI GIAN NGHỈ HƯU CÓ ĐƯỢC HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN KHÔNG?

Căn cứ Nghị quyết số: 93/2015/QH13 ngày 22 tháng 06 năm 2015 của Quốc hội về thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động và Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần.
Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:
a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;
b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;
c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.
Như vậy, người lao động nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì sau một năm có thể làm hồ sơ đề nghị được hưởng bảo hiểm xã hội một lần cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
(Bài viết mang tính chất tham khảo. Trường hợp cần tư vấn cụ thể, vui lòng liên hệ với DTH).