THÔNG BÁO SỐ 577/TB-UBND NGÀY 10/8/2021 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CÁC CHỈ ĐẠO CỦA UBND THÀNH PHỐ TẠI CÔNG VĂN SỐ 2562/UBND-KT NGÀY 07/8/2021