KHÔNG CẤP SỔ HỘ KHẨU, SỔ TẠM TRÚ TỪ 01/7/2021

Luật cư trú số 68/2020/QH14 của Quốc hội có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2021, thay thế Luật Cư trú số 81/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 36/2013/QH13 có nhiều điểm mới.
Theo đó, kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021, công dân khi làm thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú sẽ không được cấp Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú. Thay vào đó, nếu hồ sơ đăng ký thường trú, tạm trú đủ điều kiện, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm cập nhật thông tin về nơi thường trú mới, nơi tạm trú mới, thời hạn tạm trú của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú.
Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật này cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.
Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký thường trú, điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, tách hộ, xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, xóa đăng ký tạm trú dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của Luật Cư trú và không cấp mới, cấp lại Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú.

(Bài viết chỉ có tính chất tham khảo. Trường hợp cụ thể cần tư vấn, hỗ trợ, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi).