Tư vấn Doanh nghiệp, đầu tư

– Tư vấn và thực hiện các thủ tục thành lập các loại hình doanh nghiệp trong nước, lập Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
– Tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
– Tư vấn pháp luật về việc tổ chức lại doanh nghiệp như chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi, mua bán doanh nghiệp.
– Tư vấn pháp luật về việc điều chỉnh các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện;
– Xin giấy phép con cho các ngành nghề kinh doanh có điều kiện của doanh nghiệp;
– Tư vấn và xây dựng, hiệu chỉnh các quy định, nội quy, quy chế quản lý và điều hành doanh nghiệp.