Tư vấn pháp luật về lao động

Employment

– Tư vấn các khía cạnh pháp lý liên quan đến việc quản lý, sử dụng lao động, hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, kỷ luật lao động.
– Soạn thảo, hiệu chỉnh Thoả ước lao động tập thể, Nội quy lao động, Hợp đồng lao động, Hợp đồng thuê Giám đốc/Tổng Giám đốc.
– Tư vấn pháp luật về người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
– Tư vấn xử lý kỷ luật lao động, giải quyết tranh chấp lao động …