Tư vấn pháp luật về bất động sản, đất đai

– Tư vấn, hỗ trợ thủ tục xin giao đất, thuê đất để thực hiện Dự án đầu tư.
– Tư vấn pháp luật về việc chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, thế chấp quyền sử dụng đất, bất động sản của các cá nhân, tổ chức.
– Thực hiện các thủ tục hành chính/pháp lý về bất động sản, đất đai theo ủy quyền.