Tư vấn pháp luật về Hợp đồng

Criminal Law

– Tư vấn, đàm phán, soạn thảo, hiệu chỉnh các Hợp đồng về dân sự, kinh doanh- thương mại, xây dựng…;
– Tư vấn giải quyết các tranh chấp về Hợp đồng về dân sự, kinh doanh- thương mại, xây dựng….